Grupa II MISIE


GRUPA II 


"MISIE"WRZESIEŃ


KOCHANI RODZICE


- Witamy Wasze dzieci po wakacjach, przypomnijmy ich najciekawsze przygody i niezwykłe miejsca, przynosząc do przedszkola wakacyjne pamiątki.

- Wasze dzieci są już starsze i mądrzejsze, pomóżcie im zapamiętać swój nowy znaczek aby mogły taki sam znaleźć w sali i w łazience.

- Spróbujcie wspólnie przypomnieć sobie piosenki i wierszyki z zeszłego roku aby dzieci szybko mogły nauczyć się nowych.


PIOSENKA NA WRZESIEŃ

"KIEDY JESTEŚ SAM - ZAŚPIEWAJ PIOSENKĘ"


R. Kiedy jesteś sam, kiedy jesteś sam

zaśpiewaj piosenkę.

Kiedy jesteś sam, kiedy jesteś sam

piosenkę nuć.


1. Zaśpiewaj o kotku,

co mruga na płotku.

Kiedy jesteś sam,

kiedy jesteś sam - 

piosenkę nuć.


2. Piosenkę prościutką,

śpiewankę króciutką.

Kiedy jesteś sam,

kiedy jesteś sam - 

piosenkę nuć.


WIERSZYK NA WRZESIEŃ

"PORZĄDKI"

J. SALACH


O zabawki zawsze dbamy

po zabawie posprzątamy.

Już samochód na wirażu,

pędzi prędko do garażu.


Lalki suną raźno w rzędzie - 

bałaganu dziś nie będzie!

Każdy przedszkolaczek wie

po zabawie sprząta się.


Klocki ułożymy w kątku

Krzyś pilnuje dziś porządku.

Lalki siedzą na tapczanie, 

a w garażu auto stanie.


PAŹDZIERNIK


MAMO! TATO!

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

PAŹDZIERNIK


I. Idzie jesień przez świat 

– poznanie wartości „pracowitości”; rozwijanie funkcji komunikatywnej języka i logicznego myślenia; zachęcanie do zgodnej współpracy podczas układania puzzli i różnych zabaw

 – zapoznanie dzieci z cechami jesiennego krajobrazu i z darami jesieni; poszerzanie doświadczeń językowych, wyrabianie koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczenie pamięci; uwrażliwianie na piękno jesiennej przyrody

 – poznanie wyglądu jesiennych liści i owoców wybranych drzew: dębu, klonu, kasztanowca; rozwijanie kompetencji matematycznych, doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 1–3; prowadzenie obserwacji, wyciąganie wniosków z doświadczeń; przestrzeganie zawartych umów dotyczących bezpiecznego poruszania się podczas jesiennego spaceru

 – rozwijanie ekspresji i wrażliwości muzycznej; kształtowanie poczucia rytmu, ćwiczenie pamięci, doskonalenie sprawności fizycznej; wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas ćwiczeń i zabaw

 – poznanie nazw i wyglądu niektórych grzybów; rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych; motywowanie do samodzielnego wykonania pracy 


II. Jesienna przyroda 

– poszerzanie wiedzy dzieci na temat wartości jaką jest pracowitość; rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych; rozwijanie pozytywnych cech charakteru (pracowitości) – tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych; poznanie jesiennych zwyczajów bocianów oraz niedźwiedzi; wyrabianie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej; motywowanie do czynnego udziału w zajęciach (rozmowach, zabawach)

 – poznawanie zwyczajów zwierząt przygotowujących się do zimy; rozwijanie kompetencji matematycznych w zakresie klasyfikowania i przeliczania przedmiotów, poszerzanie doświadczeń językowych dzieci w zakresie posługiwania się jęz. angielskim; wdrażanie do zgodnego współdziałania w zabawach

 – poznawanie wybranych piosenek z repertuaru dziecięcego; rozwijanie ekspresji, wrażliwości i pamięci muzycznej, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, wzbogacanie doświadczeń sensorycznych; doskonalenie sprawności fizycznej; motywowanie do zdobywania samodzielnych doświadczeń

 – odkrywanie własnych możliwości twórczych; poszerzanie doświadczeń plastycznych, rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk; motywowanie do samodzielnego wykonania pracy 


III. Koszyk Pani Jesieni 

– poznanie nowej wartości „uprzejmości”; doskonalenie umiejętności wypowiadania się na zadany temat; zachęcanie do bycia uprzejmym we wzajemnych relacjach

 – poznanie wybranych owoców rosnących w sadzie; poszerzanie doświadczeń językowych, wyrabianie koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczenie pamięci; rozwijanie kompetencji językowych w zakresie posługiwania się jęz. angielskim; wdrażanie do dbania o porządek w najbliższym otoczeniu

– poznanie nazw wybranych drzew owocowych (jabłoń, grusza, śliwa); rozwijanie kompetencji matematycznych, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i logicznego myślenia; wdrażanie do zgodnej współpracy

 – poznanie możliwości własnego aparatu głosowego; kształtowanie poczucia rytmu, wyrabianie pamięci i słuchu muzycznego; doskonalenie sprawności fizycznej; zachęcanie do starannego wykonywania wszystkich zadań i ćwiczeń

– poznanie sposobu przygotowywania niektórych przetworów owocowych; rozwijanie zdolności manualnych; poszerzanie doświadczeń kulinarnych; zachęcanie do zdrowego odżywiania się i częstszego spożywania owoców 


IV. Skarby jesieni 


– poszerzanie wiadomości na temat uprzejmości; rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i wyciągania wniosków; rozwijanie u dzieci pozytywnych cech charakteru (uprzejmość)

 – poznanie warzyw rosnących w warzywniaku jesienią; wyrabianie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej, rozwijanie mowy komunikatywnej; prowadzenie obserwacji i wyciąganie wniosków z doświadczeń; kształtowanie poczucia jedności; budowanie atmosfery życzliwości i otwartości

 – poszerzenie wiadomości na temat warzyw i sposobu ich uprawy; rozwijanie myślenia przyczynowo -skutkowego; uwrażliwienie na bogactwo otaczającego nas świata roślin

– poznawanie właściwości wybranego warzywa (ogórek kiszony); rozwijanie ekspresji muzycznej; wzbogacanie doświadczeń sensorycznych; doskonalenie sprawności fizycznej; kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacji stresowej

 – poznanie budowy grzechotki i sposobu jej wykonania; rozwijanie sprawności manualnej i precyzyjnych ruchów rąk; doskonalenie umiejętności słuchania; wdrażanie do zgodnej współpracy podczas wykonywania zadań 


WIERSZYK NA PAŹDZIERNIK


"Co zrobiła jesień?"

Marlena Szeląg


Rozsypała jesień liście

i już mienią się złociście.

I zrzuciła z drzew kasztany,

na chodniku poszły w tany.


Lasy w grzyby przystroiła,

w mchach i w liściach je ukryła.

A wiewiórkom dla uciechy,

w koszu dała już orzechy!


Z wiatrem razem zatańczyła,

z dębu żołędzie strąciła.

A na koniec swej podróży,

chciała kąpać się w kałuży!

Deszczem zatem pokropiła,

słonko chmurą zasłoniła...PIOSENKA NA PAŹDZIERNIK


"Jesienna wyliczanka"

sł. Anna Bernat, muzyka: Barbara Kolago


Co tam w koszu niesie

dla nas Pani Jesień?

Wiemy, wiemy, dobrze wiemy

pyszne jabłka zaraz zjemy!

Pysznych jabłek w koszu wiele

zaraz z tobą się podzielę.

Raz, dwa, trzy, (x2)

pyszne jabłko zjadasz ty!


Co tam w koszu niesie

dla nas Pani Jesień?

Wiemy, wiemy , dobrze wiemy

pyszne gruszki zaraz zjemy!

Pysznych gruszek w koszu wiele

zaraz z tobą się podzielę.

Raz, dwa, trzy, (x2)

pyszną gruszkę zjadasz ty!Co tam w koszu niesie

dla nas Pani Jesień?

Wiemy, wiemy , dobrze wiemy

pyszne śliwki zaraz zjemy!

Pysznych śliwek w koszu wiele

zaraz z tobą się podzielę.

Raz, dwa, trzy, (x2)

pyszną śliwkę zjadasz ty!


LISTOPAD


Zobacz obraz źródłowy


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

LISTOPAD

I. Nasza mała ojczyzna 

wartość: wolność 

– poznanie pojęcia „wolność”; doskonalenie umiejętności wypowiadania się na zadany temat; budowanie poczucia tożsamości narodowej; zachęcanie do szanowania odmienności innych

 – poznanie różnych rodzajów domów; poszerzanie doświadczeń językowych, wyrabianie koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczenie pamięci; uświadomienie niebezpieczeństwa związanego z oddaleniem się od osoby dorosłej w mieście

 – poznanie określeń opisujących wysokość różnych budynków i przedmiotów; rozwijanie umiejętności matematycznych; porównywanie wielkości budynków; posługiwanie się określeniami „wysoki – niski”; wdrażanie do spokojnego czekania na swoją kolej podczas zabawy i wykonywanego zadania 

– poznanie dźwięków o różnej wysokości; poznanie dźwięków różnych instrumentów; rozwijanie wrażliwości muzycznej; doskonalenie sprawności fizycznej; wdrażanie do utrzymania ładu i porządku w sali przed zabawą, po zabawie i w jej trakcie 

– zapoznanie dzieci z wybranymi urządzeniami elektrycznymi; rozwijanie zdolności manualnych; rozwijanie pamięci wzrokowej; nauka racjonalnego gospodarowania klejem podczas wykonywania pracy plastycznej; rozwijanie logicznego myślenia; wdrażanie do bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych znajdujących się w domu i przedszkolu 

II. Mój dom – Polska 

wartość: wolność 

– usystematyzowanie wiadomości na temat pojęcia „wolność”; rozwijanie umiejętności komunikacyjnych; rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat; uwrażliwienie na potrzeby innych 

– poznanie nazwy stolicy Polski i jej symbolu; wyrabianie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej, rozwijanie mowy komunikatywnej; prowadzenie obserwacji i wyciąganie wniosków z doświadczeń; wzmacnianie więzi grupowych oraz miłej i serdecznej atmosfery

 – poznanie różnych krajobrazów występujących w Polsce; rozbudzanie zainteresowania pięknem przyrody polskiej; rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat; nauka wybranych kolorów w języku angielskim; zachęcanie do zgodnego współdziałania podczas pobytu w przedszkolu

 – poznawanie polskich symboli narodowych (godło, flaga); rozwijanie ekspresji muzycznej i poczucia rytmu; nauka piosenki fragmentami metodą ze słuchu; doskonalenie sprawności fizycznej; rozbudzanie postawy patriotycznej i miłości do ojczyzny

 – poznanie wyglądu godła Polski; zapoznanie z hymnem Polski; rozwijanie sprawności manualnej; doskonalenie umiejętności działania według instrukcji słownej; zachęcanie do samodzielnego wykonywania pracy plastycznej, rozwijanie cierpliwości i koncentracji na wykonywanym zadaniu 

III. Moje hobby 

wartość: kreatywność 

– poznanie wartości „kreatywności”; rozwijanie wyobraźni; wzmacnianie poczucia własnej wartości

 – poszerzanie wiedzy na temat zwierząt domowych; rozwijanie umiejętności wypowiadania się na zadany temat, rozwijanie pamięci słuchowej; budzenie empatii 

– poznanie psich zachowań i nawyków oraz sposobów właściwej opieki nad psem; rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 1–4, utrwalanie liczebników i kolorów w jęz. angielskim; budzenie odpowiedzialności za posiadane w domu zwierzę

 – poznanie wybranych wiadomości na temat kotów; kształcenie słuchu muzycznego i rozwijanie umiejętności wokalnych; rozwijanie sprawności fizycznej; wdrażanie do zgodnej współpracy podczas wykonywania ćwiczeń i wspólnych zabaw 

– utrwalenie poznanych wiadomości dotyczących właściwej opieki nad psem; rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem podczas wykonywania pracy plastycznej; nauka właściwego gospodarowania klejem; zachęcanie do pomagania sobie nawzajem podczas wykonywania zadań 

IV. Ulubione zajęcia 

wartość: kreatywność 

– poszerzanie wiedzy na temat wartości jaką jest kreatywność; kształtowanie twórczej, aktywnej postawy; rozwijanie motoryki małej; zachęcanie do aktywnego poznawania otaczającej rzeczywistości poprzez działania własne 

– poznanie cech wiatru; rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i słuchowej; rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi; poznanie nowych słów w jęz. angielskim: wind, silence; tworzenie warunków do zdobywania nowych doświadczeń językowych

 – zapoznanie z pojęciem „rytmu” w matematyce; kształtowanie poczucia rytmu; doskonalenie umiejętności liczenia; rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej; zachęcanie do przestrzegania kodeksu grupy, a w szczególności do zachowania ciszy podczas wykonywania zadań grupowych

 – poznanie różnych rodzajów deszczu i sposobów jego naśladowania; rozwijanie wrażliwości słuchowej i poczucia rytmu; rozwijanie sprawności fizycznej; zachęcanie do dokładnego wykonywania wszystkich ćwiczeń i zadań 

– poznanie wyglądu i brzmienia wybranych instrumentów muzycznych; doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej i słuchowej; rozwijanie motoryki małej; wdrażanie do zgodnej współpracy w grupach podczas wykonywania pracy plastycznej i dzielenia się materiałami 

WIERSZ NA LISTOPAD

 

„CO TO JEST POLSKA”

Czesław Janczarski

 

- Co to jest Polska? –

Spytał Jaś w przedszkolu.

Polska – to wieś i las,

I zboże w polu,

 

I szosa, którą pędzi

Do miasta autobus,

I samolot co leci

wysoko nad tobą.

 

Polska to miasto,

Strumień i rzeka

I komin fabryczny,

Co dymi z daleka.

 

A nawet obłoki,

Gdy nad nim mkną.

Polska to także

Twój rodzinny dom.

 

A przedszkole?

Tak – i przedszkole,

I róża w ogrodzie,

I książka na stole.


PIOSENKA NA LISTOPADPAN LISTOPAD


1. Pan listopad gra na basie

dylu, dylu, bum.

Na jesiennym graniu zna się

trawką dotknął strun.


R. Wesoło gra muzyka

pada deszcz.

Świerszcz za kominem cyka

tańcz gdy chcesz.


2. Pan listopad gra na bębnie

bara, bara, bam.

Z deszczem stuka równo, pięknie

koncert daje nam.


R. Wesoło gra muzyka...


3. Pan listopad gra na flecie

fiju, fiju, fiu.

Z liści złotych ma berecik

a kubraczek z nut.


R. Wesoło gra muzyka...


GRUDZIEŃ
MAMO! TATO!

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

GRUDZIEŃ


I.     Nadchodzi zima 

wartość: cierpliwość

–         poznanie nowej wartości „cierpliwość”; rozpoznanie i nazwanie sytuacji, w których trzeba być cierpliwym; kształtowanie pozytywnych cech charakteru; rozwijanie umiejętności komunikacyjnych; wdrażanie do cierpliwego czekania na swoją kolej podczas zabaw

–          – poznanie zjawisk zwiastujących nadejście zimy; doskonalenie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej; rozwijanie umiejętności uważnego słuchania ze zrozumieniem; zachęcanie do kulturalnego wypowiadania się – nieprzerywania wypowiedzi kolegom/koleżankom

–         – poznanie wyglądu różnych płatków śniegowych; kształtowanie umiejętności spostrzegania i szybkiego podejmowania decyzji; rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na jedną cechę; nauka radzenia sobie z szybkim podejmowaniem decyzji

–          – poznanie struktury utworu muzycznego (piosenki); rozwijanie wrażliwości muzycznej, poczucia rytmu i wrażliwości słuchowej; nauka rozpoznawania części piosenki (zwrotka, refren); uwrażliwienie na piękno ruchu połączonego z muzyką

–         – poznanie sposobów ochrony przed zimnem; rozwijanie umiejętności rozpoznawania części odzieży i podawania ich nazw; rozwijanie słuchu fonetycznego; poszerzanie doświadczeń plastycznych; zachęcanie do dbania o własne zdrowie poprzez pamiętanie o odpowiednim ubiorze 


II. Coraz zimniej 

wartość: cierpliwość

–         poznawanie sytuacji, w których wymagana jest cierpliwość; doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem; kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat; rozwijanie cierpliwości

–         – poznawanie ptaków pozostających w naszym kraju na zimę; rozwijanie mowy komunikatywnej, wzbogacanie słownika czynnego dzieci; rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej; zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy

–         – poszerzanie wiedzy dzieci na temat ptaków i ich nawyków żywieniowych; kształtowanie postawy aktywnego poszukiwania wiedzy; rozwijanie logicznego myślenia i umiejętności klasyfikowania; wzmacnianie wiary we własne możliwości

–         – poznanie wybranych piosenek z repertuaru dziecięcego; kształtowanie umiejętności wokalnych i poczucia rytmu, rozwijanie tężyzny fizycznej; wzmacnianie poczucia własnej wartości

–         – poznanie sposobu systematyzowania nabytych wiadomości w formie plakatów; rozwijanie umiejętności budowania spójnej logicznie wypowiedzi na zadany temat; poszerzanie doświadczeń plastycznych; rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacji stresowej 


III. Świąteczne przygotowania 

wartość: dobroczynność

–         poznanie pojęcia „dobroczynność” na podstawie różnych przykładów; rozwijanie mowy komunikatywnej i myślenia przyczynowo - skutkowego; pokazanie, jak przyjemne może być obdarowywanie innych

–         – wzbogacanie wiedzy na temat czynności związanych z przygotowaniami do świąt Bożego Narodzenia; rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej; rozwijanie koncentracji uwagi i umiejętności wypowiadania się na określony temat; budowanie wiary we własne siły poprzez aktywny udział w zajęciach

–         – wzbogacanie wiedzy przyrodniczej; rozwijanie umiejętności rozpoznawania drzew iglastych i ich szyszek; budowanie dobrej atmosfery w grupie rówieśniczej poprzez podejmowanie wspólnych działań

–         – poznanie świątecznych piosenek z repertuaru dziecięcego; rozwijanie umiejętności wokalnych i poczucia rytmu u dzieci, rozwijanie sprawności fizycznej; ukazanie piękna utworów muzycznych opowiadających o świętach Bożego Narodzenia

–         – poznanie roli światła w życiu człowieka i nazw różnych urządzeń wytwarzających światło; rozwijanie percepcji słuchowej, rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk; wykonanie upominków dla rodziców 


IV.  Wesołych świąt! 

wartość: dobroczynność

–         poznanie dobroci jako wartości niosącej szczęście innym; kształtowanie postawy życzliwości; rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i wyciągania wniosków; ukazanie mocy jaką ma dobroć płynąca prosto z serca

–         – poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia; rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej; rozwijanie mowy; uwrażliwienie na piękno przeżywania świąt w gronie rodzinnym

–         – poznanie sposobu mierzenia różnych przedmiotów; nauka porównywania i określania długości różnych przedmiotów; rozwijanie umiejętności logicznego myślenia; wdrażanie do zgodnej współpracy podczas wykonywania zadań

–         – poznanie różnych piosenek o tematyce świątecznej; rozwijanie umiejętności wokalnych, słuchu muzycznego i poczucia rytmu; rozwijanie sprawności fizycznej; budowanie wiary we własne siły

–        – poznanie różnych sytuacji, w których składamy sobie życzenia; rozwijanie mowy komunikatywnej i logicznego myślenia; wzbogacanie doświadczeń plastycznych; rozwijanie motoryki małej; rozwijanie wyobraźni i poczucia estetyki 


V.    Żegnamy Stary i witamy Nowy Rok. 

–         zapoznanie ze zwyczajami żegnania starego roku i witania nowego

–         - zapoznanie ze sposobem składania sobie życzeń

–         - zapoznanie i śpiewanie znanych kolęd

–         - wdrażanie do umiejętnego wypowiadania się i opowiadania o swoich przeżyciach związanych ze świętami i o zwyczajach panujących w domach dzieci

–         - doskonalenie umiejętności przeliczania do 4 liczebnikami porządkowymi i głównymi

–         - utrwalenie znajomości kolorów i figur geometrycznych. WIERSZ NA GRUDZIEŃ

„WIECZÓR WIGILIJNY”

T. KUBIAK

 

Biały obrus lśni na stole,

Pod obrusem siano.

Płoną świeczki na choince,

Co tu przyszła na noc.

 

Na talerzykach kluski z makiem,

Karp jak księżyc srebrny.

Zasiadają wokół stołu

Dziadek z babcią, krewni.

 

Już się z sobą podzielili

Opłatkiem rodzice,

Już złożyli wszyscy wszystkim

Moc serdecznych życzeń.

 

PIOSENKA NA GRUDZIEŃ

„CHOINKA”

W zielonym lesie rosła,

W zieleni traw i mchów.

Czy zima czy też wiosna

Słuchała leśnych słów.

 

Nocami wiatr ją tulił

Kołysał ją do snu,

Mróz śnieżkiem ją otulał

Nie zmarznij że mi tu.

 

A teraz stoi strojna

Aż bije od niej blask,

I świeci, świeci jasno

I cieszy, cieszy nas.


STYCZEŃ


Zobacz obraz źródłowy
MAMO! TATO!

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE

STYCZEŃ


I.              Płynie czas 

– poznanie na podstawie wiersza, czym jest szacunek; rozwijanie ekspresji słownej i wrażliwości na potrzeby innych; nauka wyrażania szacunku do drugiego człowieka i szanowania odmienności

 – poznanie zjawisk rytmicznie występujących w przyrodzie (dzień – noc); rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowej; rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem; wdrażanie do przestrzegania rytmu dobowego

 – poszerzanie wiadomości na temat zjawisk występujących rytmicznie w przyrodzie (dzień i noc); budowanie wiadomości na temat nocy; dostrzeganie rytmu dzień – noc; wdrażanie do uważnego słuchania i reagowania na polecenia

 – poznanie poszczególnych etapów życia człowieka; rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania różnic w wyglądzie osób w różnym wieku; rozwijanie wrażliwości muzycznej i aktywnego słuchania muzyki; rozwijanie sprawności fizycznej; rozwijanie empatii w stosunku do wszystkich ludzi niezależnie od ich wieku

 – poznanie cech pór roku i zjawiska ich rytmiczności; przypomnienie techniki malowania farbami akwarelowymi; usystematyzowanie wiedzy związanej z porami roku; poszerzanie doświadczeń plastycznych; nauka właściwego gospodarowania wodą podczas malowania; zachęcanie do zgodnej współpracy 

II.            Młodsi i starsi 

– poznanie wartości „szacunek” na podstawie przykładów; kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, kształtowanie pozytywnych cech charakteru; uwrażliwienie na potrzeby ludzi starszych

 – poznanie bliskich członków rodzin dzieci (babć i dziadków); rozwijanie mowy komunikatywnej; rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej; budowanie więzi emocjonalnej pomiędzy dziećmi w grupie

– poznanie pojęcia „para”; rozwijanie umiejętności logicznego myślenia; rozwijanie umiejętności sprawdzania liczebności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary; budowanie wiary we własne siły

– poznanie piosenki „Dziadku nasz kochany”; rozwijanie słuchu muzycznego i umiejętności wokalnych; rozwijanie sprawności fizycznej; zachęcanie do przełamywania lęku przed publicznymi występami

 – poznanie zastosowania kalendarza; rozwijanie umiejętności porównywania wyglądu różnych przedmiotów, rozwijanie motoryki małej, poszerzanie doświadczeń plastycznych; zachęcanie do samodzielnego i starannego wykonania upominku dla babci 

III.           Sport to zdrowie 

– poszerzanie wiadomości dzieci na temat zdrowia jako wartości; nabywanie umiejętności formułowania wniosków, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat; wdrażanie do dbania o własne zdrowie

 – poznanie aktywnych sposobów spędzania czasu wolnego na śniegu; rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej; rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i logicznego myślenia; propagowanie zdrowego stylu życia

– poznanie różnych zabaw wykorzystujących śniegowe kule; rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni; doskonalenie umiejętności przeliczania; stwarzanie bezpiecznych warunków do poszerzania doświadczeń matematycznych

– utrwalanie wiadomości na temat form aktywnego spędzania czasu zimą (na podstawie piosenki); rozwijanie umiejętności wokalnych i słuchu muzycznego; rozwijanie sprawności fizycznej; zachęcanie do częstego pobytu na świeżym powietrzu i zabaw na śniegu

– wzbogacanie doświadczeń plastycznych, poznanie niekonwencjonalnego sposobu wykorzystania płatków kosmetycznych; rozwijanie umiejętności planowania działań podczas wykonywania pracy plastycznej; rozwijanie pamięci słuchowej i wzrokowej; kształtowanie pewności siebie 

IV.           Dbam o zdrowie 

– poznanie wartości „zdrowie” na przykładzie opowiadania; kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat; rozwijanie umiejętności logicznego myślenia; zachęcanie do dbania o własne zdrowie

 – poznanie zawodu farmaceuty i jego miejsca pracy; budowanie komunikatywnej wypowiedzi; rozwijanie koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej; uświadamianie dzieciom konieczności dbania o własne zdrowie

– poznanie sposobów na zachowanie dobrego stanu zdrowia; kształcenie zachowań sprzyjających zachowaniu zdrowia; rozwijanie myślenia przyczynowo - skutkowego; uwrażliwienie na konieczność dbania o higienę osobistą – poznanie pojęcia „taniec” i kroków do „Polki kłanianki”; rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności tanecznych; rozwijanie sprawności fizycznej; zachęcanie do aktywności ruchowej

 – poznanie składowych piramidy zdrowia; rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat; nabywanie wiadomości związanych ze zdrowym stylem życia; rozwijanie motoryki małej; propagowanie zdrowego stylu życia PIOSENKA NA STYCZEŃ

 

„A JA ROSNĘ”

Sł. D. Gellner, muz. A. Skorupka

 

Gdybym była całkiem mała,

To bym wsiadła do sandała

I pływała po kałuży

I nie bałabym się burzy.

Gdybym wcale nie urosła

Miałabym z zapałek wiosła

I robiłabym, co chciała,

Gdybym była całkiem mała.

 

Refr: A ja rosnę i rosnę,

Latem, zimą , na wiosnę

I niedługo przerosnę

Mamę, tatę i sosnę.

 

Gdybym była całkiem mała,

To w kieszeni bym sypiała

I chowała do poduszki

Sny malutkie jak okruszki.

Gdybym wcale nie urosła,

To bym sobie od was poszła

Pomalutku, po cichutku

Do krainy krasnoludków.WIERSZ NA STYCZEŃ

 

Serce dla babci i dziadka

Marlena Szeląg

 

Choć małe jeszcze serduszko moje,

to pełne miłości do dziadziusia.

W nim także miejsce jest babciu twoje,

bo kocha Was przecież najmocniej wnusia.

 

Babciu i dziadku, najlepsi na świecie,

laurki ode mnie dziś dostaniecie!

A w tych laurkach z serca życzenia:

zdrowia, szczęścia i zadowolenia!LUTY


Zobacz obraz źródłowy


 

TREŚCI WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

LUTY

I.              Siły przyrody 

wartość: odpowiedzialność – poznanie nowej wartości „odpowiedzialność”, uświadamianie dzieciom sytuacji, w których trzeba być odpowiedzialnym; rozwijanie umiejętności komunikacyjnych u dzieci; rozwijanie myślenia przyczynowo - skutkowego; rozwijanie empatii i pozytywnych cech charakteru – poznanie obiegu wody w przyrodzie; rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat; rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej; nabywanie umiejętności wnioskowania; uwrażliwianie na piękno otaczającej nas przyrody – poznanie właściwości wody; rozwijanie koordynacji ruchowo-wzrokowej, rozwijanie umiejętności liczenia; zachęcanie do samodzielnego badania (odkrywania) otaczającej nas rzeczywistości – poznanie postaci Fryderyka Chopina i jego twórczości; rozwijanie słuchu muzycznego; rozwijanie sprawności fizycznej i kształtowanie prawidłowej postawy ciała; uwrażliwienie na piękno muzyki klasyczne – poznanie właściwości powietrza; zachęcanie do samodzielnego wyciągania wniosków z prowadzonej obserwacji; poszerzanie doświadczeń plastycznych; wzmacnianie wiary we własne siły podczas różnych aktywności podejmowanych w przedszkolu 


II.            Cztery żywioły 

wartość: odpowiedzialność – poznanie cech odpowiedzialnej osoby na podstawie opowiadania; rozwijanie empatii, kształtowanie pozytywnych cech charakteru; budzenie odpowiedzialności za środowisko – poznanie właściwości ognia; rozwijanie koordynacji ruchowo-wzrokowo-słuchowej; rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i budowania wypowiedzi; wdrażanie do odpowiedzialnego zachowania podczas obcowania z ogniem – poznanie siły żywiołów i ich wpływu na życie człowieka; poszerzanie wiedzy z zakresu przyrody; rozwijanie umiejętności myślenia logicznego i umiejętności wyciągania wniosków; budowanie postawy pokory wobec potęgi żywiołów – poznawanie własnych możliwości twórczych; rozwijanie ekspresji i wrażliwości muzycznej; rozwijanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu; rozwijanie sprawności fizycznej; zachęcanie do samodzielnego eksperymentowania z melodią i ruchem ciała – poznanie właściwości gliny, piasku i ziemi; kształtowanie umiejętności spostrzegania i uogólniania; rozwijanie wyobraźni plastycznej; rozwijanie motoryki małej; budowanie wiary we własne możliwości 

III.           Wielka wyprawa 

wartość: oszczędność – poznanie nowej wartości „oszczędność”; rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego; rozwijanie pozytywnych cech charakteru; zachęcanie do oszczędzania poprzez ukazanie korzyści płynących z tego działania – poznanie różnych środków transportu – lądowych, powietrznych i wodnych; rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowej; rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat; nauka wypowiadania się całym zdaniem; zachęcanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej podczas różnych aktywności – poszerzanie wiedzy na temat różnych pojazdów lądowych; rozwijanie koncentracji uwagi; doskonalenie umiejętności matematycznych; budowanie pewności siebie – poznanie roli tempa w piosenkach; kształtowanie poczucia rytmu, rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej; rozwijanie sprawności fizycznej; wdrażanie do uważnego obserwowania otoczenia – poznanie budowy samolotu; rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej; rozwijanie kreatywności i motoryki małej; motywowanie do samodzielnego działania podczas różnych aktywności 

IV.           Nasze podróże 

wartość: oszczędność – poznanie różnych sposobów oszczędzania; kształcenie umiejętności logicznego myślenia i przewidywania skutków; wdrażanie do oszczędnego gospodarowania różnymi zasobami – poznanie wybranych owoców tropikalnych; rozwijanie koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej; rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem; zachęcanie do poznawania nowych smaków i jedzenia owoców – poznanie wybranych zwierząt zamieszkujących Afrykę; rozwijanie umiejętności klasyfikacyjnych oraz myślenia logicznego; budowanie poczucia przynależności do grupy – poznanie tradycyjnego afrykańskiego instrumentu; rozwijanie wrażliwości słuchowej i poczucia rytmu; nauka gry na bębenku; rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej; budzenie poczucia ciekawości świata – poznanie pingwina jako przedstawiciela fauny Antarktydy; rozwijanie koncentracji uwagi i słuchania ze zrozumieniem; poszerzanie doświadczeń plastycznych; zachęcanie do samodzielnego wykonania pracy na podstawie instrukcji słownej N. i pokazu 


WIERSZYK NA LUTY***

Hej, na sanki

koleżanki,

w nocy śnieżek spadł!

A więc z góry na saneczkach,

aż zaświszcze w uszach wiatr!

Ach, z tej górki

na pazurki

miło się na sankach mknie!

Tylko potem trzeba znowu

pod tę górę ciągnąć je!

                        (Barbara Kossuth)


PIOSENKA NA LUTY

BAL W PRZEDSZKOLU

Bal w przedszkolu dzisiaj,
wyszły z szafy misie
i proszą laleczki
do miłej poleczki.
Mała, złota trąbka
wyskoczyła z kątka,
„tru tu tu” – powiada –
„zatrąbię wam rada”.

Refren: Hopsa, hopsa, dana, dana,
zabawa udana.
Hopsa, hopsa, hola, hola,
poleczka z przedszkola.

Wesoły pajacyk,
kiedy to zobaczył,
dzwoneczkami brzęknął
i zatańczył pięknie.
Piłka w lila kratki
wyskoczyła z siatki,
„choć jestem okrągła,
tańczyć będę mogła”.

Refren:MARZEC